فعالیت های اصلی

فعاليت‌هاي اصلي شرکت: فعاليت‌هاي شرکت به طور مختصر به شرح ذيل معرفي مي‌گردد:

1. طراحي و ساخت قطعات و تجهيزات صنعتي

2. نخستين توليد كننده بازوهاي بارگيري محصولات نفتي در ايران جهت بارگيري ترن و تريلر در انبارهاي نفت

3. مهندسی ، نگهداري ، پشتيباني و راهبري انبارهاي نفت

4. ساخت پله های دسترسی

5. ساخت پيمانه هاي كاليبراسيون

 
    - پیمانه معیار 20   لیتری
    - پیمانه معیار 100 لیتری
    - پیمانه معیار 500 لیتری