پروژه های انجام شده سال های 79-85

                                                                                       
- سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
1 79 Top Loading Arm BH-82 82 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
2 79 Loading Arm/ Spare Part 420 قطعه و مجموعه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
3 81 تعمیرو بازسازی و راه اندازی بازوی بارگیری  10 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره انبار نفت جدید سیرجان شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران
4 82 تعمیرو بازسازی و راه اندازی بازوی بارگیری  23 دستگاه نفت کوره انبار نفت ری ( تهران ) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
5 82 Top Loading Arm BH-82 120 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
6 82 تعمیرو بازسازی وراه اندازی بازوی بارگیری  28 دستگاه نفت کوره انبار نفت جدید آبنیل اصفهان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت
7 82 Top Loading Arm BH-82 56 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
8 82 Loading Arm/ Spare Part 400 قطعه و مجموعه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
9 82 پیمانه 20 لیتری درجه 2 120 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره اداره تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
10 82 سه راهی تخلیه استنلس استیل 20 مجموعه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
11 83 تعمییروبازسازی وراه اندازی بازوی بارگیری 21 دستگاه نفت کوره انبار نفت ری ( تهران ) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
12 83 Top Loading Arm BH-83-U 28 دستگاه نفت کوره انبار نفت جدید آبنیل اصفهان شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران
13 84 Loading Arm/ Spare Part 900 قطعه و مجموعه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
14 84 Top Loading Arm BH-82 130 دستگاه بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
15 84 Loading Arm/ Spare Part 16 قطعه و مجموعه گاز مایع امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
16 85 Top Loading Arm BH-82 1 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت قزوین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
17 85 Top Loading Arm BH-82 12 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
18 85 Bottom Loading Arm BH-85-BT 2 دستگاه M.T.B.E بندر امام پتروشیمی شیمی بافت
19 85 Loading Arm/ Spare Part 2610 قطعه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 
- سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
19 85 دیپ برنجی 200 عدد Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
20 85 Loading Arm/ Spare Part 280 قطعه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران