پروژه های انجام شده سال های 86-87

  86 Articulated Roof Drain-BH-8-RD 2 دستگاه TANK FARM انبار نفت جدید اردبیل شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران
1 86 Top Loading Arm BH-82 16 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید چابهار شرکت مهندسین ستیران
2 86 Top Loading Arm BH-82 دو دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید چابهار شرکت مهندسین ستیران
3 86 Swivel  joint  for Articulated Roof 10 دستگاه TANK FARM انبار شمالغرب تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
4 86 Top Loading Arm BH-82 2 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
5 86 Top Loading Arm BH-82 5 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
6 86 Top Loading Arm BH-85-U 2 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil منطقه آبادان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
7 86 Top Loading Arm BH-82 6 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
8 86 Top Loading Arm BH-82 6 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
9 86 Top Loading Arm BH-82 نه دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
10 86 Top Loading Arm BH-82  8 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
11 86 Top Loading Arm BH-S-86  2 دستگاه Normal Paraphine & L.A.B صنایع شیمیایی ایران اصفهان صنایع شیمیایی ایران
12 86 Top Loading Arm BH-82  4 دستگاه Wax & FN500 شرکت نفت سپاهان  اصفهان شرکت نفت سپاهان
13 86 Top Loading Arm BH-82  8 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
14 86 Top Loading Arm BH.82  4 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
15 86 Top Loading Arm BH.S.86  2 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
16 86 Loading Arm/ Spare Part 1270 قطعه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
17 86 Bottom Loading Arm BH-851-AF 2 دستگاه M.T.B.E بندر امام پتروشیمی شیمی بافت
 
- سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
1 87 Top Loading Arm BH.82 16 دستگاه  Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید شیراز شرکت مهندسین ستیران
2 87 Bottom Loading Arm BH.851.AF 16 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید شیراز شرکت مهندسین ستیران
3 87 Top Loading Arm BH.S.86.AS 1 دستگاه Lub cut پالایشگاه تهران شرکت کامیار جنوب
4 87 Top Loading Arm BH.86.B.AS 2 دستگاه Vacuum Bottom پالایشگاه تهران شرکت کامیار جنوب
5 87 Top Loading Arm BH.82 10 ستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید آبادان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
6 87 Loading Arm/ Spare Part 270 قطعه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
7 87 Top Loading Arm BH.S.86.AS 2 دستگاه VACCUM   BOTTOM پالایشگاه تبریز شرکت ملی پخش و پالایش ایران
8 87 سه راهی تخلیه 32 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید شیراز شرکت مهندسین ستیران
9 87 سه راهی تخلیه 20 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید چابهار شرکت مهندسین ستیران
10 87 روتور وقطعات میتر 22 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت ساری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 
11 87 پیمانه 100 لیتری درجه 10 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
12 87 پیمانه 500 لیتری درجه 10 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
13 87 تعمییروبازسازی وراه اندازی بازوی بارگیری 22 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید اهواز نظامیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
14 87 Top Loading Arm BH-82 8  دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید ملایر شرکت فن اندیش تهران
15 87 Bottom Loading Arm BH-851-AF 8  دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید ملایر شرکت فن اندیش تهران
16 87 Gangway Access 8  دستگاه   انبار نفت جدید ملایر شرکت فن اندیش تهران
17 87 Top Loading Arm BH-82 2  دستگاه   عسلویه پتروشیمی زاگرس
18 87 Gangway Access 2  دستگاه   عسلویه پتروشیمی زاگرس
19 87 Top Loading Arm BH-82 6  دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید قوچان شرکت مهندسین بناب
20 87 قطعات میتر      امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
21 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
22 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 
 
- سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
23 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil منطقه خرم آباد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
24 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil منطقه چابهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
25 87 Spare Parts - - کرمانشاه پتروشیمی بیستون
26 87 Spare Parts - - عسلویه پتروشیمی مبین
27 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil منطقه همدان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
28 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil منطقه یزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
29 87 دیپ برنجی 200 عدد Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil اراک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
30 87 Top Loading Arm BH.82 2  دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil پالایشگاه شیراز شرکت ملی پخش و پالایش ایران
31 87 Loading Arm/ Spare Parts - Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران