پروژه های انجام شده سال های 90-88

- سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
1 88 Top Loading Arm BH-82 16 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار جدید کرمان شرکت رامپکو
2 88 Bottom Loading Arm BH-851-AF 16 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار جدید کرمان شرکت رامپکو
3 88 Top Loading Arm BH-83-U 80 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار جدید کرمان شرکت رامپکو
4 88 Folding Stairs BH-FS-100 96 دستگاه   انبار جدید کرمان شرکت رامپکو
5 88 Top Loading Arm BH-82-S 170 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil امورکالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
6 88 Top Loading Arm BH-82 3 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار کهنوج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
7 88 Floating Suction BH-86-FS 4 دستگاه JP1-JP4-ATK سایت بندر عباس شرکت بادپا
(شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
8 88 Bottom Loading Arm BH-851-AF 4 دستگاه JP1-JP4-ATK سایت بندر عباس شرکت بادپا
(شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
9 88 Floating Suction BH-86-FS 4 دستگاه JP1-JP4-ATK سایت بندر عباس شرکت شعله خاور
(شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
10 88 Swivel  joint  for Articulated Roof 5 دستگاه TANK FARM انبار ری تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 
  سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
1 89 Top Loading Arm BH-82-S 26 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار ماهشهر قرارگاه خاتم الانبیاء
2 89 Bottom Loading Arm BH-851-AF 14 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار ماهشهر قرارگاه خاتم الانبیاء
3 89 Spare Parts 190 عدد - انبار ری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
4 89 Blade 100 عدد   انبار ری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
5 89 Bottom Loading Arm 1 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه
6 89 Floating Suction 2 دستگاه   فرودگاه رامسر شرکت هستیا صنعت
7 89 Top Loading Arm 2 دستگاه   تبریز پالایشگاه تبریز
8 89 Top Loading Arm 1 دستگاه   تهران پالایشگاه تهران
9 89 Hatch seal 9 عدد   اراک پتروشیمی اراک
10 89 Top Loading Arm 1 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه
11 89 Top Loading Arm 10 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil مشهد شرکت زالپارس
 
  سال نوع دستگاه تعداد نوع فرآورده محل پروژه نام مشتری
1 90 Electrical Magnet Bobbin 100 مجموعه   تدارکات کالا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
2 90 Deep (2900 mm) 15 مجموعه   اصفهان شرکت پیشگامان
3 90 P&V 50 مجموعه   اصفهان شرکت پیشگامان
4 90 Dry Coupler 17 مجموعه   اصفهان شرکت پیشگامان
5 90 Folding Stairs 50 دستگاه   مشهد شرکت زالپارس
6 90 Top Loading Arm 4 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil مشهد شرکت زالپارس
7 90 Satam  (spare part) 4 مجموعه   شهرکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
8 90 Satam  (spare part) 2 مجموعه   شاهرود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
9 90 Spare Part 253 عدد - عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
10 90 Gate Valve 11 دستگاه     شرکت صنایع شیمیایی ایران
11 90 Top Loading Arm  BH-89-RVS 1 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار شمالغرب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 
12 90 Folding Stairs  BH-FS-300 1 دستگاه   انبار شمالغرب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
13 90 Folding Stairs  BH-FS-400 1 دستگاه   انبار شمالغرب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
14 90 Top Loading Arm 2 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil   شرکت صنایع شیمیایی ایران
15 90 P & V 13 مجموعه - عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
16 90 Bobine 10 مجموعه   قزوین شرکت راهیان سبز صدرا
17 90 Folding Stairs  BH-FS-300 4 دستگاه     شرکت صنایع شیمیایی ایران
18 90 Swivel Joints 16 مجموعه     پالایشگاه فجر جم
19 90 Top Loading Arm 3 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil تبریز پالایشگاه تبریز
20 90 Folding Stairs  BH-FS-300 3 دستگاه   تبریز پالایشگاه تبریز
21 90 Top Loading Arm 2 دستگاه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil آبادان شرکت نفت منطقه آبادان
22 90 Folding Stairs  BH-FS-300 9 دستگاه   آبادان شرکت نفت منطقه آبادان
23 90 Folding Stairs  BH-FS-300 4 دستگاه   منطقه اراک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
24 90 Swivel Joint 1 مجموعه Petrol, Kerosene, Gas Oil & Fuel Oil انبار نفت جدید اهواز نظامیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
25 90 Folding Stairs  BH-FS-300 2 دستگاه   انبار نفت جدید اهواز نظامیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
26 90 P&V 75 مجموعه   اصفهان شرکت پیشگامان
27 90 Dry Coupler 35 مجموعه   اصفهان شرکت پیشگامان