پروژه های انجام شده سالهای 91 تا 92

- سال نوع دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
1 91 Top Loading BH-82-S 5 دستگاه ارومیه شرکت نفت ارومیه
2 91 Folding Stairs  BH-FS-300 8 دستگاه اصفهان شرکت صنایع شیمیایی ایران
3 91 Top Loading BH-90-RVS 2 دستگاه اصفهان پالایش نفت اصفهان
4 91 Top Loading BH-90-RVS 2 دستگاه انبار شمالغرب انبار شمالغرب تهران
5 91 Folding Stairs  BH-FS-300 16 دستگاه ------ خاتم النباء
6 91 Folding Stairs  BH-FS-300 4 دستگاه تهران پالایش نفت تهران
7 91 Top Loading BH.86.AS 4 دستگاه شیراز پالایش نفت شیراز
8 91 Top Loading BH.86.AS 2 دستگاه تبریز شرکت نگین فخر آذربایجان
9 91 Top Loading BH.86.AS 2 دستگاه تبریز شرکت آذر دوام یول
10 91 PlatForm  بارگیری با اتاقک اپراتور 1 دستگاه تبریز شرکت آذر دوام یول
11 91 Top Loading Arm BH.82.S/1 3 دستگاه شیراز پالایش نفت شیراز
12 91 Folding Stairs BH-FS-400 15 دستگاه تهران عملیات کالای تهران
13 91 Top Loading Arm BH.91.RVS 3" 1 دستگاه عسلویه پتروشیمی تبریز
14 91 Folding Stairs  BH-FS-300 3 دستگاه عسلویه پالایش گاز فجر جم
15 91 Top Loading BH-90-RVS 3 دستگاه عسلویه پالایش گاز فجر جم
16 91  PlatForm بارگیری 2 دستگاه عسلویه پالایش گاز فجر جم
17 91 Folding Stairs  BH-FS-300 1 دستگاه عسلویه فرسا شیمی
18 91 Top Loading BH.86.AS 3" 1 دستگاه عسلویه فرسا شیمی
19 91 PlatForm بارگیری 1 دستگاه عسلویه فرسا شیمی
20 91 Folding Stairs  BH-FS-300 4 دستگاه ماهشهر درخشان شیمی بندر
21 91 Top Loading Arm BH.82.S 4 دستگاه ماهشهر درخشان شیمی بندر
22 91 Folding Stairs  BH-FS- 400 4 دستگاه تهران پالایشگاه شهید تندگویان

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
1 92 Top Loading BH-82-S 10دستگاه همدان انبار نفت قدیم همدان
2 92 سکوی بارگیری - 1دستگاه بندرعباس شرکت فومن شیمی
3 92 Top Loading BH.86.AS 2دستگاه بندرعباس شرکت فومن شیمی
4 92 Folding Stairs  BH-FS-300 2دستگاه بندرعباس شرکت فومن شیمی
5 92 Top Loading Arm BH.86.SB 2ستگاه آبادان پتروشیمی آبادان
6 92 Top Loading Arm BH.82.S 8دستگاه ماهشهر شرکت پترو بی تا آریا
7 92 Folding Stairs  BH-FS-300 8دستگاه ماهشهر شرکت پترو بی تا آریا
8 92 Top Loading Arm BH.86.SB 2دستگاه آبادان شرکت ایرانول
9 92 Folding Stairs  BH-FS-300 2دستگاه آبادان شرکت ایرانول
10 92 Top Loading Arm BH-86-AS3 1دستگاه آبادان شرکت نفت آبادان
11 92 Top Loading Arm BH.82.S 4دستگاه امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
12 92 Folding Stairs  BH-FS-300 4دستگاه امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
13 92 Platform سکوی بارگیری   2دستگاه امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
14 92 سوله بارگیری   1 باب امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
15 92 Fire Fitting Loop System   4دستگاه امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
16 92 Fire Fitting System   4دستگاه امیدیه شرکت نفت و گاز آغاجاری
17 92 Top Loading Arm BH.82.S/1 2دستگاه شیراز پالایش نفت شیراز
18 92 Top Loading Arm BH.91.RVS 3" 1دستگاه عسلویه شرکت پایانه ها و مخازن
19 92 Loading Arm/Spare Part   895  قطعه و مجموعه عملیات کالای تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
20 92 Top Loading Arm BH.82.S 8دستگاه اصفهان صنایع شیمیایی
21 92 Folding Stairs BH-FS-300 8دستگاه اصفهان صنایع شیمیایی
22 92 Folding Stairs BH-FS-400 1دستگاه شهرکرد شرکت نفت آبادان

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
23 92 Folding Stairs  BH-FS-300 1دستگاه کرج انبار نفت کرج
24 92 Spare Parts Of Set Stop Valve   Spare Parts ساری انبار نفت ساری
25 92 Top Loading Arm BH-91-RVS  3 1دستگاه عسلویه پایانه ها و مخازن
26 92 Top Loading Arm BH-92-RVS  3 1دستگاه عسلویه پتروشیمی امیرکبیر
27 92 Top Loading Arm BH-86-SB 2دستگاه آبادان شرکت ایرانول
28 92 Top Loading Arm BH-86-AS  3 1دستگاه آبادان شرکت نفت آبادان
29 92 Top Loading Arm BH-86-SB 3دستگاه تهران پالایشگاه تهران
30 92 Top Loading BH.86.AS 3 1دستگاه تهران پالایشگاه تهران
31 92 Top Loading BH.86.AS 4 1دستگاه تهران پالایشگاه تهران

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
32 92 Top Loading Arm BH.86.SB  3" 2دستگاه آبادان شرکت نفت ایرانول
33 92 Folding Stairs BH.FS.300 دستگاه2 آبادان شرکت نفت ایرانول
34 92 Top Loading Arm BH.91.RVS دستگاه1 عسلویه شرکت پایانه هاومخازن پتروشیمی
35 92 Top Loading Arm BH.92.RVS 1دستگاه ماهشهر شرکت پتروشیمی امیرکبیر
36 92 Top Loading Arm BH.86.SB  3" دستگاه2 تهران پالایشگاه تهران
37 92 Spare Parts Top Loading Arm   BH.86.SB  3" 292 تهران پالایشگاه تهران
38 92 Top Loading Arm BH.86.AS   4" دستگاه1 تهران پالایشگاه تهران
39 92 Top Loading Arm BH.86.AS   3" دستگاه1 تهران پالایشگاه تهران
40 92 Top Loading Arm BH.86.SB  3" 1دستگاه تهران پالایشگاه تهران
41 92 Top Loading Arm BH.92.RVS دستگاه2 اراک پتروشیمی اراک
42 92 Top Loading Arm BH.82.S دستگاه8 پیران شهر آذربایجان شرقی
43 92 Top Loading Arm BH.82.S دستگاه2 افغانستان شرکت صنعتی بهسازان
44 92 Folding Stairs  BH-FS-300 دستگاه2 تبریز پالایشگاه تبریز
45 92 Top Loading Arm BH-86-AS  4" دستگاه2 تبریز پالایشگاه تبریز
46 92 Electro Mechanical   80 تهران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
47 92 Folding Stairs   BH-FS-300 2دستگاه کرج- اشتهارد شرکت البرز پالایش اشتهارد
48 92 Top Loading Arm BH.82.S دستگاه2 کرج- اشتهارد شرکت البرز پالایش اشتهارد
49 92 Top Loading Arm " BH-86-AS  4 2دستگاه تبریز پالایشگاه تبریز
50 92 Folding Stairs BH-FS-300 4دستگاه سلیمانیه شرکت پوشش لوله ماهشهر