پروژه های در دست انجام سال 95

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نوع مشتری
1 95 Folding Stairs BH-FS-300 3 ماهشهر ماشین سازی پارس
2 95 Folding Stairs BH-FS-400 16 ماهشهر ماشین سازی پارس
3 95 Top Loading Arm BH-86-SB 4in 16 ماهشهر ماشین سازی پارس
4 95 Top Loading Arm BH-86-SB 4in 2 ماهشهر ماشین سازی پارس
5 95 Top Loading Arm BH-86-SB 3in 1 ماهشهر ماشین سازی پارس