پروژه های انجام شده سال 93

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
1 93 Folding Stairs  BH-FS-400 15دستگاه انبار ری عملیات کالای تهران
2 93 Folding Stairs BH-FS-400 5دستگاه همدان شرکت نفت همدان
3 93 Folding Stairs  BH-FS- 300 25دستگاه همدان شرکت نفت همدان
4 93 Folding Stairs BH-FS- 300 8دستگاه انبار نفت کرج شرکت دلتا فن آوران پارسی
5 93 Folding Stairs BH-FS- 300 1دستگاه نبار نفت بیرجند شرکت نفت خراسان جنوبی
6 93 Folding Stairs BH-FS- 300 1دستگاه نبارنفت کرمانشاه شرکت نفت کرمانشاه
7 93 Folding Stairs BH-FS- 300 14 دستگاه انبارنفت شمالشرق عملیات کالای تهران
8 93 Folding Stairs BH-FS-400 1دستگاه انبارنفت شمالشرق عملیات کالای تهران
9 93 Folding Stairs BH-FS- 300 20دستگاه انبار نفت اراک شرکت نفت استان مرکزی
10 93 Folding Stairs BH-FS-400 23 دستگاه مراغه شرکت دوستداران زمین
11 93 Top Loading Arm BH-90-SB 16دستگاه مراغه شرکت دوستداران زمین
12 93 Top Loading Arm BH-82-S 1دستگاه مراغه شرکت دوستداران زمین
13 93 Bottom Loading Arm BH-851-AF 2 دستگاه انبار نفت ری عملیات کالای تهران
14 93 Folding Stairs BH-FS-300 7 دستگاه اقغانستان شرکت بهسازان افغانستان
15 93 Folding Stairs BH-FS-300 8 دستگاه منطقه یاسوج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
16 93 Folding Stairs BH-FS-400 2 دستگاه منطقه یاسوج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
17 93 Folding Stairs BH-FS-300 1 دستگاه منطقه قزوین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
18 93 Folding Stairs BH-FS-400 1 دستگاه منطقه قزوین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
19 93 Folding Stairs BH-FS-300 1 دستگاه منطقه کرج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
20 93 Top Loading Arm BH-92 2 دستگاه تهران پالایشگاه تهران
21 93 Folding Stairs BH-FS-400 3 دستگاه منطقه یاسوج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
22 93 Folding Stairs BH-FS-400 7 دستگاه منطقه گرگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
23 93 Folding Stairs BH-FS-400 3 دستگاه تربت حیدریه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
24 93 Folding Stairs BH-FS-300 14دستگاه منطقه اردبیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
25 93 Folding Stairs BH-FS-400 4 دستگاه منطقه زنجان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
26 93 Folding Stairs BH-FS-300 12 دستگاه منطقه زنجان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
27 93 Folding Stairs BH-FS-400 1 دستگاه اراک پتروشیمی شازند
28 93 Folding Stairs BH-FS-300 6 دستگاه   خاتم النبیا
29 93 Folding Stairs BH-FS-300 2 دستگاه منطقه چابهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
30 93 Folding Stairs BH-FS-300 3 دستگاه سلفچگان شرکت تندروان بهرو
31 93 Folding Stairs BH-FS-300 3 دستگاه بندر امام خط نقره ای قشم کشتیرانی
32 93 Top Loading Arm BH-93-S 3 دستگاه سلفچگان شرکت تندروان بهرو
33 93 Top Loading Arm BH-93-S 1 دستگاه بندر امام خط نقره ای قشم کشتیرانی
34 93 Top Loading Arm BH-93-S4in 3 دستگاه بندرعباس شرکت پالایش نفت بندرعباس
35 93 Top Loading Arm BH-93-AS4in 3 دستگاه بندرعباس شرکت پالایش نفت بندرعباس
36 93 Spare Part BH-93-S4in 81قطعه بندرعباس شرکت پالایش نفت بندرعباس
37 93 Spare Part BH-93-AS4in 217قطعه بندرعباس شرکت پالایش نفت بندرعباس
38 93 Top Loading Arm BH-93-S 3دستگاه   شرکت توسعه دریایی و بندری سینا
39 93 Folding Stairs BH-FS-300 3 دستگاه   شرکت توسعه دریایی و بندری سینا
40 93 Split Swivel Joint   3 دستگاه کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه