پروژه های انجام شده سال 95

- سال نوع دستگاه مدل دستگاه تعداد محل پروژه نام مشتری
1 95 Folding Stairs BH-FS-300 12 اراک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
2 95 Spare Parts   505 تهران تدارکات کالا
3 95 Folding Stairs BH-FS-300 2   تروند سپاهان 
4 95 Top Loading Arm BH-93-S 2   تروند سپاهان 
5 95 Plat Form   1   تروند سپاهان 
6 95 Folding Stairs BH-FS-300 8 بندرعباس پالایشگاه بندرعباس
7 95 Spare Parts     بندرعباس پالایشگاه بندرعباس
8 95 Folding Stairs BH-FS-300 2 یزد پتروآذرآسیا
9 95 Top Loading Arm BH-93S 2 یزد پتروآذرآسیا
10 95 Plat Form   1 یزد پتروآذرآسیا
11 95 Floating Suction BH-93-FS 2 اهواز شرکت هیربد نیرو
12 95 Level Gauge   4 اراک پتروشیمی شازند
13 95 Top Loading Arm BH-91RVS4in 2 ماهشهر پتروشیمی بوعلی سینا
14 95 Folding Stairs BH-FS-300 2 ماهشهر پتروشیمی بوعلی سینا
15 95 Metering System   2 ماهشهر پتروشیمی بوعلی سینا
16 95 Plat Form   1 ماهشهر پتروشیمی بوعلی سینا
17 95 Folding Stairs BH-FS-400 1 پرند نیروگاه پرند
18 95 Folding Stairs BH-FS-400 12 بندرعباس نفت بندرعباس
19 95 Top Loading Arm BH-93-S 4 گنبد ترکمنستان
20 95 Folding Stairs BH-FS-400 10 شیراز انبار نفت شهید تندگویان
21 95 Folding Stairs BH-FS-300 1   نفت پاسارگاد
22 95 Top Loading Arm BH-82 1 سمنان شرکت روغن سازی ناب دانه
23 95 Top Loading Arm BH-93-S 2 گلستان گلستان
24 95 Top Loading Arm BH-86-SB3in 1 تهران ایرانول تهران
25 95 Folding Stairs BH-FS-400 1 تهران ایرانول تهران
26 95 Spare Parts     تهران ایرانول تهران
27 95 Folding Stairs BH-FS-400 2 راه آهن اصقهان شرکت اسکلت سازان نوآور
28 95 Folding Stairs BH-FS-300 22 انبار ری خاتم الانبیا
29 95 Folding Stairs BH-FS-400 2 قم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
30 95 Folding Stairs BH-FS-300 1 قم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
31 95 Folding Stairs BH-FS-400 1 سبزوار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
32 95 Folding Stairs BH-FS-300 1 سبزوار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران