BH-82 & BH-83-U

دامنه وسیع بازوی بارگیری مدل BH.83.U جهت بارگیری تانکر هایی با محل بارگیری متغیر و در انبارهای بارگیری بزرگ ایده آل است. سرعت بارگیری در این نوع بازو زیاد است.