سکوی بارگیری

هنگام بارگیری فرآورده ها (مایعات ) در انبارهای بارگیری ، تانکردر کنار سکوی بارگیری که تقریباً هم ارتفاع با تانکرمی باشد توقف می نماید و تجهیزات بارگیری شامل بازو های بارگیری ، میترها و والو قطع و وصل فرآورده ها روی این سکو نصب میگردد و کارگران میتوانند براحتی از روی این سکو به روی تانکررفت و آمد نماید.

دسته: