بازوی آب باران مخازن BH-86-RD

    این تجهیز بمنظور جلوگیری از وروود آب باران در مخازن سقف شناور به داخل فرآورده های نفتی طراحی و براساس حجم و اندازه مخزن از تعدادی لوله و مفصل ساخته شده که قادر است همراه با سقف شناور حرکت نموده و آب جمع شده روی سقف شناور مخزن را به خارج از مخزن هدایت و تخلیه کند.

    دسته: