Supported Boom Arm-BH.853.BT

اين بازوي بارگيري جهت بارگيري از پايين تانكرها و واگن هاي بارگيري استفاده مي شود اتصال بازو به تانكرها با  استفاده از كوپلينگ هاي API انجام شده به گونه اي كه ميزان نشت در حين اتصال و جدا شدن بازو حداقل مي باشد.