Supported Steam jacketed Arm BH-86-AS

بازو هاي بارگيری روكش دار گروه صنعتی بهسازان بازو جهت بارگيری فرآورده هايی نظير آسفالت / سولفور مذاب / واكس / رزين و ديگر فرآورده هايي كه ويسكوزيته بالائی در دمای محيط دارند استفاده می شوند . سیالات سنگین در حالت عادی بصورت جامد می باشند و برای انتقال به تانکرهای حمل می باستی بصورت مایع بارگیری شوند . گروه صنعتی بهسازان بازو در سال 1385 موفق به ساخت اولین بازو بارگیری برای بارگیری فرآورده های سنگین نظیر قیر گردید و ثبت اختراع این نوع بازو گواه این ادعا می باشد .بازو بارگیری فرآورده های سنگین با نام BH-86-AS در طول کل مسیر بارگیری بوسیله جاکت های طراحی شده در بازو و همچنین وجود مسیر بخار و یا روغن داغ ، سیال سنگین را به حالت مایع نگه داشته و عملیات انتقال و یا به عبارت دیگر بارگیری انجام می گردد .