Supported Boom Arm BH-86-SB

کاربرد عمده این بازو جهت بارگیری سیالات سبک درحالت عادی بصورت مایع می باشند و برای انتقال به تانکرهای حمل می باستی بصورت مایع بارگیری شوند.
دسته: