Supported Boom Arm BH-S-84

بازوی بارگیری BH.S.84 نسبت به سایر بازوهای بارگیری از بالا دارای بیشترین دامنه عملکرد است و محدوده وسیعتری از محل های بارگیری را در بر می گیرد .
دسته: