Steam jacketed loading Arm BH-85-AS

بازو های بارگيری روكش دار گروه صنعتی بهسازان بازو جهت بارگيری فرآورده هايی نظير آسفالت / سولفور مذاب /  واكس / رزين و ديگر فرآورده هايی كه ويسكوزيته بالائی در دمای محيط دارند که متناسب با دامنه بارگيری مدل BH.85.AS استفاده می‌شود.