Variable Reach Arm BH-82-S

کاربرد عمده این بازو جهت بارگیری تانکرها و واگنهائی است که محلهای بارگیری(MANHOLE) متغییری دارند سرعت بارگیری(دبی جریان) در این بازو بالا بوده و بارگیری از بالا و با دامنه متغییر از خصوصیات این نوع بازوی بارگیری است .تفاوت اين بازو با مدل BH.82در سيستم بالانس كننده بازو است سيستم بالانس كننده در اين نوع بازو
از نوع فنر فشاري بوده و خطر شكستن فنر سيستم بالانس كننده وجود ندارد.

دسته: